fbpx

Parliamentary Election 2020

තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නම් ගැසට් කරයි

miq.sh mia^05& jeksod meje;s md¾,sfïka;=  ue;sjrKfhka f;aÍ m;a jQ uka;S%jrekaf.a kï we;=<;a w;súfYaI .eiÜ ksfõokh Bfha^08& uOHu rd;S%fha§ m%ldYhg m;a lr ;sfnkjd. tla tla foaYmd,k mlaIhkaf.ka f;aÍ m;a jQ uka;S%jreka 196 fofkl=f.a kï tf,i .eiÜ lr we;s njhs ue;sjrK flduidßia ckrd,a iuka YS% r;akdhl uy;d mjikafka. tfiau Tyq jeäÿrg;a lshd...

Read more

F
Colombo District – Colombo North
Partry Votes Presentage
Sri Lanka Podujana Peramuna 000000 0000%
United National Party 000000 0000%
Samagi Jana Balawegaya 000000 0000%
Jathika Jana Balawegaya 000000 0000%
Colombo District – Borella
Partry Votes Presentage
Sri Lanka Podujana Peramuna 000000 0000%
United National Party 000000 0000%
Samagi Jana Balawegaya 000000 0000%
Jathika Jana Balawegaya 000000 0000%
Label 2
Kandy District – Galagedara
Partry Votes Presentage
Sri Lanka Podujana Peramuna 000000 0000%
United National Party 000000 0000%
Samagi Jana Balawegaya 000000 0000%
Jathika Jana Balawegaya 000000 0000%
Kandy District – Yatinuwara
Partry Votes Presentage
Sri Lanka Podujana Peramuna 000000 0000%
United National Party 000000 0000%
Samagi Jana Balawegaya 000000 0000%
Jathika Jana Balawegaya 000000 0000%
Label 2
Matara District – Akmeemana
Partry Votes Presentage
Sri Lanka Podujana Peramuna 000000 0000%
United National Party 000000 0000%
Samagi Jana Balawegaya 000000 0000%
Jathika Jana Balawegaya 000000 0000%
Matara District – Hakmana
Partry Votes Presentage
Sri Lanka Podujana Peramuna 000000 0000%
United National Party 000000 0000%
Samagi Jana Balawegaya 000000 0000%
Jathika Jana Balawegaya 000000 0000%
Label 2